Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek przez firmę PTP DARECKY. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników PTP DARECKY oraz podmioty współpracujące z PTP DARECKY przy wykonywaniu usług.

Zakres działalności PTP DARECKY obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. PTP DARECKY świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. PTP DARECKY zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, z którymi PTP DARECKY ma podpisaną stosowną umowę handlową.

§1. Definicje:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

Cennik – wykaz opłat za usługi,
Klient – odpowiednio: nadawca, odbiorca,
Kurier – osoba działająca w imieniu i na rzecz PTP DARECKY, wykonująca na rzecz klientów część usługi, na zasadach określonych w regulaminie,
Potwierdzenie Nadania (PN) – dokument wypełniany przez PTP DARECKY, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie usługi,
Miejsce Dostawy – wskazane przez klienta w PN miejsce doręczenia Paczki,
Nadawca – osoba, która wydaje paczkę kurierowi wraz z PN ,
Odbiorca – wskazany w dokumencie PN podmiot, któremu ma być wydana paczka w miejscu dostawy,
Paczka – rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie jednego dokumentu PN
Przewoźnik – PTP Darecky z siedzibą w 55-100 Trzebnica, Głuchów Górny 168, Polska, nr NIP: PL9151083879 będąca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie nadawcy, odbiorcy przesyłki lub osoby trzeciej.
Zamówienie – szczegółowe dane dotyczące danego zamówienia wysłane ze strony firmowej www.darecky.pl poprzez wypełnienie formularza „zamów kuriera” na naszą skrzynkę e-mailową.

 

§2. Zawarcie i warunki umowy na Świadczenie Usług:

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje przez przyjęcie przez PTP Darecky paczki do przemieszczenia i doręczenia wraz z dokumentem PN wystawionym dla nadawcy, na którym przewoźnik potwierdza jej przyjęcie.
 2. Nadawca nadając paczkę automatycznie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje wszystkie jego postanowienia, które tym samym stają się integralną częścią zawartej umowy; ponadto oświadcza, że zawartość paczki jest właściwa i zgodna ze stanem rzeczywistym.
 3. Kurier odbierający paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.
 4. PTP Darecky nie jest związany ustnymi lub pisemnymi instrukcjami poczynionymi przez klienta lub kuriera na paczce lub zleceniu sprzecznymi z przepisami prawa lub warunkami zawartymi w Regulaminie.

 

§3. Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika:

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do odebrania od nadawcy i dostarczenia do odbiorcy przesyłki w ramach wykonania usługi.
 2. Przewoźnik zobowiązuje się do doręczenia przesyłki do odbiorcy w terminie podanym w mailu zwrotnym wysłanym w odpowiedzi na złożone zamówienie.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie przewoźnika.
 4. Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania), a także za zwłokę w wykonaniu usługi.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
 6. Maksymalna wartość odszkodowania jaką przewoźnik może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi wynosi 200 Euro za pojedynczą paczkę chyba, że przewoźnik zgodził się na wyższą kwotę odszkodowania potwierdzoną w przejęciu zamówienia. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty a zleceniodawca godzi się na to ograniczenie składając zamówienie.
 7. W sytuacji gdy do powstania szkody doszło pomiędzy chwilą przyjęcia przez podwykonawcę przesyłki do przewozu a chwilą jej wydania odbiorcy, PTP DARECKY zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia. W ramach powyższego zobowiązania PTP DARECKY składa reklamację do podwykonawcy w sposób i w terminie określonych w regulaminie podwykonawcy załączając wszystkie niezbędne dokumenty, jednocześnie informując reklamującego o sposobie i terminie jej załatwienia.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, albo zwłoka w realizacji usługi powstały w szczególności:
  • z przyczyn występujących po stronie nadawcy albo odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą przewoźnika,
  • z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
  • wskutek działania siły wyższej, warunków pogodowych,
  • z nadania przez nadawcę rzeczy, które przewoźnik zgodnie z przepisami lub regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,
  • z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania paczki (przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie,
  • z niedostateczności lub niedokładności oznakowania paczki (przesyłki)
  • ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub ich właściwości naturalnych
 9. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia,jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania i zabezpieczeń trwałych takich jak taśma, plomba, pieczęć lakowa lub innych.
 10. Przewoźnik odpowiada wyłącznie za rzeczywiste, udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi
 11. W razie utraty przesyłki lub paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości utraconej paczki, nie większej jednak niż kwota określona w punkcie 6 niniejszego paragrafu.
 12. Oprócz ustalonego odszkodowania przewoźnik zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty paczki, w odpowiedniej części w razie jej uszkodzenia.
 13. Przewoźnik odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nienależyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez nadawcę do dokumentu PN, chyba że nie ponosi winy. Odpowiedzialność Przewoźnika za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Usługę, dla wykonania której dokumenty zostały dołączone.
 14. Przesyłki które nie będą odpowiednio przystosowane do transportu mogą nie zostać podjęte przez kuriera.
 15. Klient zlecając PTP DARECKY usługę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia Regulaminu stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień Kodeksu Cywilnego. Klient powinien zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu na stronie internetowej www.darecky.pl.
 16. Dokonanie przez klienta zmiany dyspozycji w zakresie usługi następuje wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej. W takim przypadku PTP DARECKY zastrzega sobie prawo do nie doręczenia przesyłki w ustalonym terminie oraz pobrania opłaty.
 17. W przypadku, gdy przewoźnik stwierdzi na jakimkolwiek etapie transportu danej paczki, iż jest ona uszkodzona, a jej uszkodzenia mogą zniszczyć sąsiadujące przesyłki (chociażby przez cieknące z jej wnętrza płyny, lub potłuczone szkło) to zastrzegamy sobie prawo do rozpakowania i przepakowania niezniszczonych rzeczy do nowego kartonu. W takim przypadku robione są zdjęcia paczki oraz jej zawartości oraz spisywany jest protokół zniszczenia. Paczka jest oznaczana w widoczny sposób.

 

§4. Obowiązki Klienta:

 1. Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę przewoźnikowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Nadawca zapewnia i gwarantuje, że:
  • paczka została właściwie opisana, adres odbiorcy został dokładnie, czytelnie wypełniony, podano numer telefonu nadawcy i odbiorcy, paczki oznaczone zostały właściwymi danymi adresowymi,
  • paczka została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej odbiorcy bez ubytku lub uszkodzenia,
  • zawartości paczki nie stanowią rzeczy wyłączone z usług, zgodnie z paragrafem V regulaminu,
  • nadawca jest odpowiedzialny wobec przewoźnika za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu innym przesyłkom, jak również za wszelkie koszty wynikłe z wadliwego stanu paczki, braku lub wadliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności załadunkowych,
  • nadawca jest odpowiedzialny wobec przewoźnika za niewłaściwe wypełnienie dokumentów na podstawie których wykonana ma być usługa, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach.
 3. Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
  • być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna,
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub/i inne przewożone przesyłki,
  • wszystkie sprzęty elektroniczne (komputery, laptopy, monitory, itp.) muszą być w oryginalnym opakowaniu, które jest w odpowiedni sposób przygotowane do transportu drogowego,
  • zabrania się łączenia paczek ze sobą. W przypadku odłączenia się części paczki jej zlokalizowanie jest bardzo trudne.
 4. Składając zlecenie klient zobowiązany jest przekazać przewoźnikowi następujące informacje, niezbędne do wykonania usługi:
  • dane nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko nadawcy,
  • adres nadawcy, w tym kod pocztowy,
  • telefon kontaktowy do nadawcy,
  • datę nadania przesyłki (w razie nie podania przyjmowany jest najbliższy możliwy termin),
  • dane odbiorcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko odbiorcy,
  • adres odbiorcy, w tym kod pocztowy,
  • telefon kontaktowy do odbiorcy
  • liczbę paczek i wagę przesyłki,
 5. W przypadku powyżej 31,5kg nadawca zobowiązany jest pomóc kierowcy w odbiorze lub doręczeniu paczki zgodnie z zasadami BHP na terenie Polski.

 

§5. Rzeczy wyłączone z usług:

   • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
   • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie,
   • żywe zwierzęta i rośliny,
   • materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące,
   • broń i amunicję,
   • produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne,
   • rzeczy łatwo psujących się,
   • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy (alkohol, artykuły tytoniowe),
   • PTP DARECKY nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia paczek zawierających słoiki, przetwory,farby, oleje inne płyny powyżej 100ml,
  • Uwaga: przesyłanie alkoholu, artykułów tytoniowych jest bezwzględnie
   zabronione. Próba wysłania grozi konfiskatą oraz karą. Jednocześnie PTP DARECY obciąża nadawcę lub odbiorcę takiej przesyłki karą w wysokości – 1500eur plus koszty dodatkowe będące następstwem próby przewiezienia rzeczy niedozwolonych jak np. kary służby celnej,
  • Sprzęt elektroniczny przewożony bez opakowań oryginalnych wraz z wszelkimi wypełniaczami ( styropian, inne zabezpieczenia producenta) lub zapakowany zbiorczo nie podlega ubezpieczeniu i jest przewożony tylko na odpowiedzialność nadawcy/odbiorcy,
  • Szkło jak i ceramika przewożone w paczkach nie podlega ubezpieczeniu.(słoiki, szklanki, kieliszki, lampy,umywalki,talerze itp.)
  • Wszelkie płyny przewożone w paczkach oraz szkody spowodowane ich wylaniem w paczkach nie podlegają ubezpieczeniu.

 

§6. Wynagrodzenie:

 1. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usługi określona jest w cenniku. Aktualny cennik dostępny jest dla każdego klienta na stronie internetowej: www.darecky.pl
  PTP DARECKY zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian cennika, który obowiązywać będzie po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej.
 2. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.
 3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez PTP DARECKY (włącznie z kosztami przechowywania) za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie PTP DARECKY może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw PTP DARECKY, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym regulaminie lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez DARECKY (lub podwykonawcę), zgodnego z niniejszym regulaminem.

 

§7. Reklamacje:

 1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel PTP DARECKY obowiązany jest spisać protokół w obecności odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez odbiorcę i przedstawiciela PTP DARECKY) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia przesyłki. Odpowiedzialność przewoźnika w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania.
 3. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług może składać wyłącznie klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje należy składać drogą mailową do info@darecky.pl w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia, a w razie utraty przesyłki – w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przyjęcia przesyłki przez przewoźnika do przemieszczania, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.
 5. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo.
 6. Po zgłoszeniu faktu szkody lub utraty przesyłki klient powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 7. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami.
 8. Pełna pisemna reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
  • podstawę reklamacji (opis sytuacji),
  • odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),
  • kopię protokołu o stanie przesyłki / kopię protokołu szkody.
  • Przewoźnik może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.
  • W przypadku zniszczenia, uszkodzenia przesyłki reklamacja powinna zawierać zdjęcia wskazujące na rzeczywiste uszkodzenia zarówno opakowania (zewnętrzne uszkodzenia) przesyłki jak i jej zawartości (wewnętrzne uszkodzenia).
 9. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych punkcie 8 (powyżej) reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji, przewoźnik powiadamia pisemnie lub drogą mailową reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 11. Nadawcy/Odbiorcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności.
 12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zapłaty należności z tytułu świadczenia usług przez PTP DARECKY. Brak opłaty może być powodem do odrzucenia reklamacji.

 

§8. Polityka prywatności:

Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby PTP DARECKY przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez PTP DARECKY usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych PTP DARECKY.

§9. Konto w serwisie:

Konto w serwisie może założyć każda osoba chcąca zamówić usługę, bądź zainteresowana otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniu w najbliższej przyszłości z programu lojalnościowego. Właścicielem konta pozostaje firma PTP DARECKY i zastrzega sobie prawo do blokady lub usunięcia konta osoby zarejestrowanej w serwisie, bez podania przyczyny. Zamówienia złożone poprzez użycie loginu oraz hasła zleceniodawcy będą traktowane jako złożone przez tegoż klienta.